ALGEMENE VOORWAARDEN

Leverings- en betalingsvoorwaarden van
Sharp Gietvloeren, Sedumweg 11, 3343 LL Hendrik Ido Ambacht

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, offertes, opdrachten en alle overeenkomsten van Sharp Gietvloeren. Door het verstrekken van een opdracht accepteert opdrachtgever de algemene leveringsvoorwaarden van Sharp Gietvloeren. (nader te noemen Sharp Gietvloeren). Voor zover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbesteding, of andere voorwaarden van de opdrachtgever, hebben de voorwaarden van Sharp Gietvloeren voorrang, tenzij voorwaarden van de opdrachtgever door Sharp Gietvloeren schriftelijk zijn geaccepteerd.
 • In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder
  • –  product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud,

advies en inspectie.

  • –  opdrachtgever: ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon

die met Sharp Gietvloeren een verbintenis is aangegaan, dan wel van Sharp Gietvloeren een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

2. Offertes en aanbiedingen

  • Offertes en aanbiedingen van Sharp Gietvloeren zijn steeds vrijblijvend. Sharp Gietvloeren is niet gehouden een opdracht, welke nog niet schriftelijk is geaccepteerd, uit te voeren. Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn slechts verbindend, indien deze door Sharp Gietvloeren schriftelijk zijn geaccepteerd.
  • Gegevens door Sharp Gietvloeren verstrekt in de vorm van brochures, drukwerk, tekeningen, website etc., zijn onderhevig aan wijzigingen en dienen slechts ter informatie. Deze gegevens zijn derhalve niet bindend.
  • Sharp Gietvloeren behoudt zich het recht voor kosten in verband met een (eventuele) aanbieding en/of overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen.

3. Prijzen

 • De opgegeven prijzen voor leveringen zijn franco opdrachtgever. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege zijn opgelegd.
 • Indien niet anders is overeengekomen gelden de prijzen van Sharp Gietvloeren exclusief vracht, verpakking, montage, assurantie en andere in verband met de levering te maken kosten.
 • Indien na acceptatie van de opdracht de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan behoudt Sharp Gietvloeren zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

4. Levering

 • De opgave van de leveringstermijn in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste geweten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden maar zijn niet bindend. Indien de leveringstermijn overschreden wordt zal Sharp Gietvloeren in overleg treden met de opdrachtgever.
 • Sharp Gietvloeren heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan indien zij de producten franco begane grond achter de eerste afsluitbare deur heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen.
 • Sharp Gietvloeren behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
 • Indien door Sharp Gietvloeren een opdrachtgever een vooruitbetaling is afgesproken, vangt de leveringstermijn aan op de dag waarop Sharp Gietvloeren de betaling heeft ontvangen.
 • Buitengewone omstandigheden buiten schuld of toedoen van Sharp Gietvloeren ontslaan Sharp Gietvloeren
  van enige verplichting tot nakoming van de overeengekomen leveringstermijn, zolang de betreffende omstandigheden blijven bestaan. Onder deze omstandigheden worden omstandigheden verstaan waardoor van Sharp Gietvloeren redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet kan worden verlangd.

5. Montage

 • Indien montage van de te leveren goederen in de overeenkomst inbegrepen is, is de prijs berekend inclusief de montage en het bedrijfsklaar opleveren op de bestemde plaats in de overeenkomst benoemd. Voorzieningen welke nodig zijn voor montage zijn voor rekening van de opdrachtgever, indien deze volgens aanwijzingen van Sharp Gietvloeren, doch niet door Sharp Gietvloeren, worden uitgevoerd.
 • De opdrachtgever verstrekt met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften de benodigde hulpmiddelen.

6. Proefopstelling

Indien gewenst door de opdrachtgever en beschikbaar bij de leverancier, kan een proefopstelling worden geplaatst. De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

7. Transport

Tenzij anders is overeengekomen worden transportkosten bij een factuurbedrag tot € 500,00 exclusief BTW door Sharp Gietvloeren bij wijze van voorschot voldaan en aan de opdrachtgever doorberekend.

8. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal er als volgt gefactureerd worden:
  • a)  Tot € 10.000,00 exclusief omzetbelasting, zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2;
  • b)  Vanaf € 10.000,00 of meer exclusief omzetbelasting:
   • 40 % bij opdracht;
   • 50 % bij het voor verzending gereed staan van de producten;
   • 10 % zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2;
  • c)  Wanneer de opdrachtgever met de afname in verzuim is.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Sharp Gietvloeren aan te geven wijze. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Door Sharp Gietvloeren redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
 • Indien er voor zover er volgens opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waarover geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

9. Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de goederen gaat eerst op de opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst voortvloeien heeft voldaan.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd voor dat tijdstip de goederen aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen, maar is wel bevoegd deze goederen in het kader van de normale bedrijfsuitvoering te gebruiken c.q. te verwerken.

10. Reclame en garantie

 • Indien beschadiging aan de goederen bij aankomst wordt geconstateerd dienen zij te worden geweigerd en via dezelfde transporteur te worden geretourneerd.
 • Bij constatering van gebreken ten aanzien van de levering alsmede facturen dient reclameren binnen 8 dagen na levering of toezending van de facturen te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak ten aanzien van die gebreken.
 • De garantieperiode die Sharp Gietvloeren verstrekt na levering volgens artikel 4 lid 2 is gelijk die garantieperiode welke Sharp Gietvloeren van haar toeleveranciers c.q. onderaannemers ontvangt.

11. Risico en aansprakelijkheid

 • Het risico voor alle schade aan of door geleverde goederen gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van levering volgens artikel 4. Ook schade aan goederen veroorzaakt door vernieling van de verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • Indien de goederen na verstrijken van de leveringstijd door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden afgenomen, staan de goederen ter zijner beschikking, opgeslagen en voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • De aansprakelijkheid van Sharp Gietvloeren is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 lid 3 omschreven garantieverplichtingen.

12. Ontbinding

 • Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of dat het zeer onwaarschijnlijk is dat opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen is Sharp Gietvloeren gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Indien één van partijen surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen zijn dan direct opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

13. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen aan de gewone rechter worden voorgelegd die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sharp Gietvloeren. Beide partijen zijn wel bevoegd om in spoedeisende gevallen een kort geding aanhangig te maken.

14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.